News

I appreciate what I have seen in the clinic and the noble work offered to the poors specially. [Abdullah Omer Naseef, Vice-President, Parliament of Saudi Arabia-KSA]

Haj Imarat

smalal image

షర్ఇయ్యతే ఇస్లామీకే ముతాబిఖ్ ఫైస్లా కరీనా ఏక్ అహమ్ ఫరీజాహై ఇస్అహమ్ ఫరీజేకో ఖుద్ నవీకరీమ్ సా||||నే అంజామ్ దియా ఔర్ ఈమాన్ వాలోకో ఉసకా ముకల్లఫ్ బనాయాకే వోఅప్ నే తమామ్ మామిలాత్ మే హుజూర్ సొ||అ|| కో హీ హాకిమ్ ఓ ఖాజీ తస్లీమ్ కరే ఔర్ ఆప్కే ఫైస్లో కో ఖుష్ దిలీకే సాథ్ ఖుబూల్ కరే. అగర్ షర్ ఈ ఫైస్లా ఖుబూల్ కర్నే మే కోయీ పీఠే హఠీతో ఉస్కే ఈమాన్ కా ఏతెబార్ నహీ హోగా.

హుజూర్ సా||అ||నే సహాబాఏ కిరామ్కీ ఏక్ ఐసీ జమాత్ భీ తయార్ కీ జో మన్సబే ఖజాకీ జిమ్మెదారియోకో అంజామ్ దేతీథి, ఉన్కే బాద్ తాబయీనే అంజామ్ దియా. హిందుస్థాన్ మేబీ బఖాఇదా దారుల్ ఖజాకా నిజామ్ ఖాఇమ్ థా లేకిన్ సన్ 1857 మే జబ్ అంగ్రేజోనే ముల్క్ పర్ ఖబ్జా కియాతో దారుల్ ఖజాకే నిజామ్ కోభీ ఖతమ్ కర్దియా మగర్ ముసల్మానోకే లియే నాముమ్హిన్ధా కే ఓ అప్ నీ జిందగీ షరియ్యత్ కే బగైర్ గుజారే..

ఇస్లియే సన్ 1921 ముత్తబిఖ్ 1339 హిజ్రీ) మే హజ్రత్ మౌలానా అబుల్ ముహాసిన్ ముహమ్మద్ సబ్జద్ రహ||అ||నే మజ్బూతీకే సాథ్ ఇమారతే షర్ఇయ్యప్ ఖాఇమ్ కియా ఔర్ ఉస్కేsmalal image

తెహత్ దారుల్ఖజాకే నిజామ్ కో జారీ కియా. అల్ హమ్దులిల్లాహ్ ఆజ్ 99 బరసోంకి లంబీ ముద్దత్ గుజర్ జానేకే బావజూద్ ఏ షర్ ఈ నిజామ్ రోజ్ రోజ్ తరబీ కర్తే జారహాహై ఔర్ ముల్క్కే ముఫ్తలిఫ్ జగావో మే దారుల్ఖజా కా నిజామ్ ఖాఇమ్ హై.

షెహరే విజయవాడ, ఆంధ్రప్రదేశమే భీ దారుల్ ఖజాకీ జరూరత్ మెహ్సూస్ కర్తె హుయో 17 సెప్టెంబర్ 2016 బరోజ్ హఫ్తా దారుల్ ఖజా వల్ ఇఫ్తా ఇమారతే షర్ఇయ్యప్ కా పయామ్ హిందుస్థాన్ కే బడే బడే ఉలమాయే కిరామ్ వ దానిష్వరాన్ ఔర్ ఆమ్ ముసల్మానోకీ మౌజూద్గీ మే అమల్మ్ లాయాగయా ఔర్ దారుల్ ఖజాకా కామ్భ షురూ హౌచుకాహై..

ఏ ఇమారతే షర్ఇయ్యప్ హజ్రత్ మౌలానా ఖాలిద్ సైఫుల్లా రహిమానీ సాహబ్ (ఖాజీయే షరి అత్, హైదరాబాద్) కే జేరే నిగ్రానీ చల్ రహాహై. తక్రీబన్ థాయీ సాల్ (2.1/2) హా చుకాహై. ఇస్ కమ్ వళ్లమే కయీ సారే మియా, బీవియో కే రగడోకో హల్ కర్ చుకే హై. జిన్ కా తాల్లుఖ్ ముస్లిమ్ పర్స్నల్ లా జైసే నికాహ్,ఫస్క్ తలాఖ్, ఖులా, విరాసత్, కఫాలత్ ఔర్ హట్టే పర్వరిష్సేపై ఉన్ షర్ ఈ ఫైస్లో (Islamic Judgement) కీ వజహ్సే బహుత్ సారే లోగోకు ఇన్ సాఫ్ మిలా ఔర్ ఓ అదాలతో (కోర్ట్ కే భారీ భర్ కమ్ ఖర్చ్ (High Expenses) సే బచ్గయే.

ఇస్లియే తమామ్ ముసల్మాన్ సే గుజారిష్ హైకే ఓ ఇస్లామిక్ కోర్ట్ దారుల్ ఖజా) సే ఫాఇదా ఉఠాయే ఔర్ హర్ తరహ్కే మసాఇల్క్ ఇస్లామిక్ కోర్ట్ (దారుల్ ఖజా) కే జరియే హల్ కరాయే.

ముఫీ ఒ ఖాజీ సయ్యద్ అబ్దుర్ రహీమ్ ఖాస్మీ (సదర్ ఖాజీ ఇమారతే షర్ఇయ్యహ్)