Haj Hilal committee

smalal image

చాంద్ దేఖోనేకా ఇహ్తిమామ్ కర్నా ముసల్మానోకా దీనీ ఫరీజాహై ఇస్లీయేకే చాంద్ హీకె తారీఖ్ పర్ బహుత్ సారీ దీనీ ఉమూర్ మౌఖూఫ్ హై, ఆమ్ కౌర్ పర్ హమారే యహా (యానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ మే) చాంద్ దేఖోనేకా ఇహ్తిమామ్ బహుత్ కమ్ హై ఔర్ సిర్స్ రమజానుల్ ముబారక్ కె మౌఖేపర్హీ చాంద్ దేఖినేకా నజమ్ కత్తేహై, హాలాంకె చాంద్ దేఖోనేకా ఇహతిమామ్ పూరే సాల్ కర్నా చాహియే ఔర్ ఏ కామ్ ముసల్మానోకా దీనీ ఫరీజాహై ఇస్లీయేకే పూరే షెహర్ చంద్ ముసల్మానోకోభీ చాంద్ కీ తారీఖ్ మాలూమ్హాతో పూరే షెహర్ కీ తరఫ్సే కప్పారా హజాతాహై.

ఇస్లియే ఇమారతే షర్ఇయ్యప్తీ జాబ్సే హిలాల్ కమిటీకీ బునియాద్ రట్టీగయీ బిస్కెఅందర్ షెహ్రే విజయవాడ ఔర్ పూరే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉలమాయెకిరామ్ వ ముఫియానే ఇజామ్కే అలావహ్ మసాజిద్కపై జిమ్మెదార్ హజ్రాత్భీ హర్ మహీనా చాంద్ కీ 29 తారీఖీకో ఇమారతే షర్ ఇయ్యప్ హాజిర్ హాకర్ చాంద్ దేఖోనేకా ఇహ్తిమామ్ కత్తేహై, ముల్క్కీ ముఖ్తలిఫ్ జగాహాసె చాంద్ దేఖినేకీ ఖబరే మౌఐసూల్ హానేపర్ పూరీ తెహ్లీజ్ వ తఫ్ షీష్కే బాద్ దారుల్ ఖజా ఇమారతే షర్ఇయ్యవొకె జానిబ్సే చాంద్ కా ఏలాన్ కియాజాతాహై ఔర్ ఇస్కో బజరియె లెటర్ ప్యాడ్ షాయ్ కియాజాతాహై. ఇస్లియే ఆప్సే దరఖాస్స్ హై కె అప్న అప్ నే ఇలాఖోమె హర్ మాహ్ చాంద్ కీ 29 తారీఖీకో చాంద్ దేఖోనేకా ఇహ్తిమామ్ కరే ఔర్ చాంద్ దేఖ్ నేపర్ దారుల్ ఖజా ఇమారతే షర్ఇయ్యవొకో ఇస్కీ ఇత్తేలాదే.

ముఫీ ఒ ఖాజీ సయ్యద్ అబ్దుర్ రహీమ్ ఖాస్మీ (సదర్ ఖాజీ ఇమారతే షర్ఇయ్యహ్)