News

I appreciate what I have seen in the clinic and the noble work offered to the poors specially. [Abdullah Omer Naseef, Vice-President, Parliament of Saudi Arabia-KSA]

Haj Tableeg

smalal image

అమర్ బిల్ మారూఫ్ ఔర్ నహీ అనిల్ మున్కర్ ఇస్లామ్ కా అహమ్ ఫరీజాహై ఉమ్మతే ముస్లిమహ్ కో ఇసీ ఫరీమేకే అంజామ్ దేనేపర్ దూసీ ఉమ్మతో పర్ ఫజీలత్ హాసిల్ హై. కితాబొ సున్నతమే ఇస్ జిమ్మెదారీకో అచ్చీ తరహ్సే అదా కర్నేకీ తాకీద్ కీగహై. క్యూంకె ఇస్ ఫరీజే సేహీ దీనకా ఇస్తిహ్ కామ్ ఉమ్మత్ కీ దీన్సే వాబస్తగీ ముమ్జిన్ హై ఔర్ ఉస్కీ బదౌలత్హీ షైతానీ సాజిషో బాతిల్ నజ్రియాత్ ఔర్ షిర్క్ ఒ బి.అతికీ రాహె మస్దూద్ హాతీహై, ఇస్ ఫరీజేసె కోతాహీ ఔర్ హట్సేకీ వజహ్సే ఉమ్మత్ ముఫ్తలిఫ్ ఫిత్తో ఔర్ సాజిషోకా షికార్ హై ఔర్ ఇస్ ఫరీజేసె గఫ్లత్హీకీ వజహ్ సె ఉమ్మతమే బాతిల్ నజ్రియాత్ ఔర్ మన్ మానీ తావీలాత్ కా మూ జోర్ సైలాబ్ ఆచుకాహై.

చునాంచే ఇస్ బిగ్డే హువే హాలాత్మ్ ఉమ్మతె ముస్లిమాకే అందర్ దీనీ బేదారీ పైదా కర్నేకే లియే ఇమారతే షర్ ఇయ్యవొకె జానిబ్సే ముఖలిఫ్ ఉన్ వానాత్ పర్ దీనీ ప్రోగ్రామ్ కాయిమ్ కర్కే కితాబొ సున్నత్ వాబస్తగీ ఔర్ అప్నే ఆమాల్తో దురుస్తే కర్నేకీ రెహనుమాయీ కీజాతీహై. ఇసీ తరహ్ నవ్ ముస్లిమోకో దీనీ మసాఇల్ వ తాలీమ్సే ఆరాస్తా కియా జాతాహై ఔర్ బాతిల్ ఫిర్కోకా బజరియె కితాబ్ ఔర్ బజరిగే పాంప్లెట్ ఖుర్ఆన్ ఒ హదీస్కే రోషనీమె జవాబ్ దియాజాతాహై. బస్ అల్లాహ్ తబారక్ వతఆలాసె దుఆహైకె అల్లాహ్తఆలా సారే ఆలమ్కే ముసల్మానోకో దీనికీ సహీ సమర్స్ నసీ బ్ ఫర్మాయే ఔర్ బాతిల్ ఫిరోసె హమారీ ఔర్ సారే ఆలమ్ కీ ముసల్మానోకీ హిఫాజత్ ఫర్మాయే...ఆమీన్

ముఫీ ఒ ఖాజీ సయ్యద్ అబ్దుర్ రహీమ్ ఖాస్మీ (సదర్ ఖాజీ ఇమారతే షర్ఇయ్యహ్)